نشست نوروزی سازمان زنان ایران به مناسبت نوروز ۲۵۸۰هخامنشی

برای بزرگداشت جشن جهانی نوروز که سازمان ملل متحد آنرا در فوریه ۲۰۱۰ بنام روز فرهنگ صلح جهانی اعلام کرده، سازمان زنان ایران و رادیو آوای زنان ایران برنامۀ بسیار پربار و گونه گونی با همیاری گروهی از هنرمندان و فرهنگبانان گرانقدر تهیه کرده

 نشست نوروزی سازمان زنان ایران به مناسبت نوروز ۲۵۸۰هخامنشی