top of page
Search

اعتراض «سازمان زنان ایران» به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن‎

دوشنبه ۰۴/۰۴/۲۰۲۱ برابر با ۱۳ اردبیهشت ۲۵۸۰ شاهنشاهی


حضور عالیجناب آنتونیو گوترش، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

چنانکه آگاه هستید، زنان ایران که زمانی‌ در اوج عزت و افتخار، تا مقام پادشاهی، فرماندهی ارتش و ادارۀ أمور مملکتی در امپراتوری بزرگ ایران پیش رفته بودند، اینک بیش از چهار دهه است که متحمل سنگین ترین انواع تحقیر، تبعیض و بی‌عدالتی جنسیتی در کشور خود هستند.


با یک نگاه اجمالی به قوانین زن ستیز وغیر انسانی‌ رژیم جمهوری اسلامی در ایران میتوان تضاد و تناقض آشکار آن قوانین با "اعلامیۀ حقوق بشر" و نیز مفاد " کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان"، مصوبه ۱۹۸۱ میلادی سازمان ملل متحد را به روشنی دریافت.


چهل و دو سال است که سازمان ملل متحد فریاد دادخواهی زنان ایران را ناشنیده گرفته و صدای اعتراض آنان را به قوانین واپسگرای جمهوری اسلامی نادیده انگاشته است. در نتیجه، آن رژیم به خود اجازه داده تا از بی پناهی زنان ایران، زیر سایه مماشات آن سازمان، هرگونه سوء استفاده ئی را انجام دهد، و اینک "سازمان زنان ایران" در نهایت حیرت از عضویت رژیم جمهوری اسلامی، برای سومین بار، در یک دورۀ چهار ساله در "کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد" آگاه میشود!


آیا رژیمی با چنین قوانین ضد بشری و ضد زن را میتوان نماینده‌ای از جانب ملت ایران در "کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد" دانست؟ آیا سازمان ملل متحد زمانیکه رژیم جمهوری اسلامی را به رسمیت و عضویت میپذیرفت، میدانست که قوانین ضد زن آن رژیم با ملت ایران چه خواهد کرد؟ آیا پذیرش آن رژیم باید به معنای‌ تائید قوانین ملزمۀ آن تلقی شود؟


از این رو است که "سازمان زنان ایران" مجدانه و مصرانه از آن سازمان و دبیر کل محترم آن تقاضا دارد که طلسم مماشات و سکوت را در قبال جنایاتی که به نام قانون در ایران انجام میگردد بشکند و به لحاظ تضاد و تناقض قوانین زن ستیز حاکم در ایران با روح "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان" و کلیۀ مفاد آن، نمایندۀ رژیم جمهوری اسلامی را از کلیۀ ارکان آن سازمان عزل نموده و این لکه را از پیشانی سازمان ملل متحد پاک سازد.


عالیجناب آنتونیو گوترش، "سازمان زنان ایران" حمایت آن مقام محترم را در راستای به اجرا درآوردن مفاد کنوانسیون مصوبۀ سازمان ملل متحد در خصوص رفع هرگونه تبعیض علیه زنان خواهان است. بیائید سکوت چهل و دو ساله سازمانی که شما دبیرکل آن هستید را بشکنید و اجازه دهید که تاریخ افتخار این اقدام بشر دوستانه را به نام شما در صفحاتش ثبت نماید.


با احترام

سازمان زنان ایران

رئیس هیات مدیره: هما احسان


لینک کوتاه شده این نوشته در کیهان لندن:


22 views0 comments

Comments


bottom of page