top of page
Search

ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ بزرگداشت ۱۷ دی

دیماه ۲۵۸۲ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ - ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۲۳ ﻣﯿﻼدی


سازمان زنان ایران روز تاریخی ۱۷ دی را به زنان ایران شادباش میگوید.


کشف حجاب توسط رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺰرگ در ۱۷ دیماه ۱۳۱۴ رویداد مهمی در زندگی زن ایرانی است.


در چنین روزی به فرمان رضا شاه بزرگ ملکه ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻮک، ﺷﺎهﺪﺧﺖ هﺎ ﺷﻤﺲ و اﺷﺮف ﭘﮭﻠﻮی ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺑﮫ داﻧﺸﺴﺮای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ پرستاری وارد ﺷﺪﻧﺪ. در آﻧﺠﺎ گروهی از ﺑﺎﻧﻮان فرهنگی ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. رضا شاه بزرگ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺨﺶهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﻧﺸﺴﺮا و إﻋﻄﺎء ﻣﺪارک ﺑﮫ دوشیزگان ﻓﺎرغ اﻟتحصیل طی سخنانی چنین فرمودند :

"ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣﻦ، ﺣﺎﻻ ﮐﮫ وارد اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و ﻣﯿﮭﻦﺗﺎن ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﮭﺎده اﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وطﻦ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﮫ ﺳﻌﺎدت ﮐﺸﻮر و آﯾﻨﺪه ﻣ ﻠﺖّ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ آب و ﺧﺎک هﺴﺘﯿﺪ..."

اﯾﻦ واقعه تاریخی تاثیر شگرفی در گشودن همه درها برای فعالیت اجتماعی و پیشرفت زنان در کلیه علوم و فنون داشته است. ۱۷دی آغاز فصلی از کوشش بی امان زنان ایرانی در راهی طولانی بود که به ششم بهمن ۱۳۴۱ و مشارکت زنان در انتخابات انجامید.


در عرصه گسترده ای که در زمان پادشاهان پهلوی جهت شناخت و پرورش استعدادهای زنان بوجود آمد، ستارگان بزرگی از بانوان ایرانی در آسمان فرهنگ و تمدن ایران درخشیدند.


در اینجا به ذکر نام فقط چند تن از زنان برجسته ایران میپردازیم : دکتر ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ نخستین بانوی پزشک، نماینده در شورای ملی و نخستین بانوی ایرانی که لباس پر شکوه وزرات را بر تن کرد. بانو ﻣﮭﻨﺎز اﻓﺨﻤﯽ رییس سازمان زنان ایران و دومین زن وزیر و بنیانگذار بنیاد مطالعات ایران. بانو لیلی امیر ارجمند پایه‌گذار و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. هﻤﺎ اﺣﺴﺎن اولین زن خبرنگار ونخستین برنامه ساز رادیو و تلویزیون. بانو ژﯾﻨﻮس ﻣﺤﻤﻮدی، پایه‌گذار هواشناسی و تهیه کننده اطلس جغرافیایی ایران. دکتر مرضیه ارفعی نخستین تیمسارسرتیپ در تاریخ ایران. شخصیت، خدمات و واقعه پر شکوه تاجگذاری شهبانو فرح پهلوی نماد زنان تاجدار ایران و نخستین زن نایب السلطنه در ایران.

متأسفانه


با انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ حرکت پر شتاب زنان به سوی بازگشت به تمدن بزرگ ایران متوقف شد. بدین لحاظ روز تاریخی ۱۷ دی را که سبب ورود زنان به جهان امروز شد را گرامی میداریم .


ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ پیروز است


سازﻣﺎن زﻧﺎن اﯾﺮان

هﻤﺎ اﺣﺴﺎن


زن_زﻧﺪﮔﯽ_آزادی

@women_organization_of_iran

5 views0 comments

Comments


bottom of page