top of page

یکشنبه ۲۷ خرداد

|

https://us06web.zoom.us/j/88433930712?pwd=j

ویژه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد

کسی کاو هوای فریدون کند دل از بند ضحاک بیرون کند ویزه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد روز ملی پرجم شیر و خورشید برنامه ایی از سازمان زنان ایران با حضور هنرمند برجسته اردوان مفید و بانو مزده حبیبی در روز یکشنبه 16/06/2024 در ساعت 20 شامگاه اروپای مرکزی 21.30 ایران و 11 بامداد کالیفرنیا

Tickets are not on sale
See other events
ویژه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد
ویژه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد

Time & Location

۲۷ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۰۰ – ۲۲:۰۰

https://us06web.zoom.us/j/88433930712?pwd=j

About the Event

ویزه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد روز ملی پرجم شیر و خورشید 

برنامه ایی از سازمان زنان ایران با حضور هنرمند برجسته اردوان مفید و بانو مزده حبیبی

Share This Event

bottom of page