top of page

ویژه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد

کسی کاو هوای فریدون کند
دل از بند ضحاک بیرون کند
ویزه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد روز ملی پرجم شیر و خورشید

برنامه ایی از سازمان زنان ایران با حضور هنرمند برجسته اردوان مفید و بانو مزده حبیبی در روز یکشنبه 16/06/2024 در ساعت 20 شامگاه اروپای مرکزی
21.30 ایران و 11 بامداد کالیفرنیا

ویژه برنامه بزرگداشت زادروز مجید رضا رهنورد
bottom of page