top of page

Free Speaker

Search

We Need Your Support Today!

The third part of the one-day program of Iranian Women's Voice Radio
02:14:34
Women's organization of Iran

The third part of the one-day program of Iranian Women's Voice Radio

بخش سوم برنامه یک روزه رادیو آوای زنان ایران سازمان زنان ایران به آگاهی شما میرساند که این سازمان در آستانۀ تأسیس یک رادیوی 24 ساعته اینرنتی مستقل با برد جهانی بنام آوای زنان ایران می باشد که اخیراً در کشور فرانسه به ثبت رسیده است. این رسانه خواهد کوشید تا اهداف فرهنگی و اجتماعی سازمان مذکور را بین جامعۀ پارسی زبان در گوشه و کنار جهان مطرح نموده و راهکارهای نیل به این اهداف را بررسی و ارائه کند. آوای زنان ایران همچنین خواهد کوشید تا با ایجاد یک رابطۀ صمیمانه و دوجانبه با شنوندگان خود، آنان را به همیاری و همکاری در خصوص دستیازی به آرمان های سازمان و نیز بهبودی و تنوع هرچه بیشتر برنامه های رادیو فراخواند. هم اکنون، برنامه سازان و مجریان برنامه های آوای زنان ایران را گروهی زنان و مردان فرهیخته و هدفمند تشکیل میدهند که از تجارب زندگی، مهارت های حرفه ئی و دانسته های گونه-گون آکادمیک خود بهره جسته، میکوشند تا در ضمن آگاهی رسانی در زمینه های متنوع فرهنگی و اجتماعی، سرورآفرین و نیز انگیزه-برانگیز باشند تا از این راه نکته سنجی و اندیشیدن در بارۀ موضوعات مهمّه را در جامعۀ پارسی زبان کسترش دهند. اینک یک برنامۀ نمونۀ شش ساعته -در سه بخش دو ساعته- جهت معرفی رادیو آوای زنان ایران از طریق رسانه های مختلف اینترنتی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. این رادیو امیدوار است تا در پی آمد نشر این برنامۀ نمونه، پیشنهادات و اضهار نظرات بسیار به دفتر این رادیو سرازیر شود تا برنامه سازان بتوانند مختصات برنامه هایشان را بر محور ذوق و قضاوت شنوندگان بسنجند و نیز محتویات برنامه های آتی خود را بگونه ئی درخور عرضه دارند. البته لازم به یادآوری است که کلیّۀ خدمات تکنیکی این رادیو به لحاظ نبود بودجه برای استخدام تکنسین های حرفه ئی، فعلاً، توسط خود برنامه سازان انجام میگیرد که با فقدان تجربۀ کافی در این زمینه، نهایت سعی خود را مبزول میدارند. بدیهی است که سازمان زنان ایران ورادیو آوای زنان ایران همواره میکوشد تا با جلب حمایت جامعه، در کشند زمان، این کاستی را نیز پوشش دهد. E.Mail:woi@iranianwomenvoice.com Facebook: @TheWomenOrganizationofIran Instagram: women_organization_of_iran Tel : 0033 977 217 211 http://paypal.me/IranianWomenVoice https://m.soundcloud.com/lahhzeh-fasle-moshtarak/sets/radio-ava-zanan-iran
The second part of the one-day program of Iranian Women's Voice Radio
02:30:00
Women's organization of Iran

The second part of the one-day program of Iranian Women's Voice Radio

بخش دوم برنامه یک روزه رادیو آوای زنان ایران سازمان زنان ایران به آگاهی شما میرساند که این سازمان در آستانۀ تأسیس یک رادیوی 24 ساعته اینرنتی مستقل با برد جهانی بنام آوای زنان ایران می باشد که اخیراً در کشور فرانسه به ثبت رسیده است. این رسانه خواهد کوشید تا اهداف فرهنگی و اجتماعی سازمان مذکور را بین جامعۀ پارسی زبان در گوشه و کنار جهان مطرح نموده و راهکارهای نیل به این اهداف را بررسی و ارائه کند. آوای زنان ایران همچنین خواهد کوشید تا با ایجاد یک رابطۀ صمیمانه و دوجانبه با شنوندگان خود، آنان را به همیاری و همکاری در خصوص دستیازی به آرمان های سازمان و نیز بهبودی و تنوع هرچه بیشتر برنامه های رادیو فراخواند. هم اکنون، برنامه سازان و مجریان برنامه های آوای زنان ایران را گروهی زنان و مردان فرهیخته و هدفمند تشکیل میدهند که از تجارب زندگی، مهارت های حرفه ئی و دانسته های گونه-گون آکادمیک خود بهره جسته، میکوشند تا در ضمن آگاهی رسانی در ز